„ЗК Медико – 21” АД

Дружеството извършва застраховане (доброволно здравно осигуряване).

  • ЕИК: 131039664
  • Размер на капитала: 4 600 000 (четири милиона и шестстотин хиляди) лева, разпределен в 46 000 поименни безналични акции с номинал 100 лева.
  • Дял на „Доверие обединен холдинг” АД: Притежание пряко на 43 792 броя акции или 95,20% от капитала на дружеството.

WEB адрес