„ЗФ Здраве” ЕАД – в ликвидация

Дружеството осъществява дейности, свързани с трудова медицина, лабораторни изследвания, здравен мениджмънт, производство и търговия с лекарствени, фитотерапевтични и диагностични средства, и лечебни храни.

  • ЕИК: 121354081
  • Размер на капитала: 260 000 (двеста и шестдесет хиляди) лева, разпределен в 260 000 броя поименни акции с номинал 1 лев.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание на 100% или 260 000 броя акции от капитала на дружеството.