„Индустриален холдинг – Доверие” АД

Дейността на холдинга се състои в: придобиване, управление, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества и финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; производство и търговия в страната и чужбина със стоки и услуги; извършване на посредническа и инженерингова дейност; проектиране и строителство; управление на недвижима собственост; научно-техническа, технологична и патентна информация; инвеститорски и независим строителен контрол.

  • ЕИК: 121683066
  • Размер на капитала: 17 366 100 (седемнадесет милиона триста шестдесет и шест хиляди и сто) лева, разпределен в 1 736 610 поименни акции с право на глас, с номинал 10 лв.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание – 1 516 411 броя акции или 87,32% от капитала на дружеството; чрез свързани лица – „Хомоген” АД – 70 199 броя акции или 4,04%, „ОЗОФ Доверие ЗАД” АД – 150 000 броя акции или 8,64% от капитала на дружеството.