„Марицатекс” АД

Дружеството извършва отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

  • ЕИК: 115025302
  • Размер на капитала: 468 921 (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и един) лева, разпределен в 468 921 броя акции с право на глас и номинална стойност 1 лев.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Притежание чрез свързано лице – „Индустриален холдинг – Доверие” АД – на 422 247 броя акции или 90,05% от капитала на дружеството.

WEB адрес