„Марицатекс” АД

Дружеството извършва отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

  • ЕИК: 115025302
  • Размер на капитала: 468 921 (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и един) лева или 468 921 броя акции с право на глас.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Притежание чрез свързано лице „Индустриален холдинг – Доверие” АД 54,36% от гласовете в общото събрание на акционерите на „Марицатекс” АД или 254 884 броя акции.

WEB адрес