„МБАЛ – Доверие” АД

Медицинският комплекс разполага с високотехнологично оборудване и специализирани отделения. Разделен е функционално на Диагностично-консултативен център и Многопрофилна болница за активно лечение. Над 80% от всички диагностични и лечебни процедури се извършват чрез прилагане на минимално инвазивен (безкръвен) метод от висококвалифицирани екипи чрез съвременна ендоскопска апаратура.

  • ЕИК: 131372487
  • Размер на капитала: 15 135 040 (петнадесет милиона сто тридесет и пет хиляди и четиридесет) лева, разпределен в 1 513 504 акции с номинална стойност 10 лева.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание – 112 805 броя акции или 7,45% от капитала на дружеството; чрез свързани лица – „Индустриален холдинг – Доверие” АД – 1 400 699 броя акции или 92,55% от капитала на дружеството.

WEB адрес