„МЦ – Доверие” АД

Медицинският център осъществява специализирани дейности и услуги в извънболничната помощ. Доказаните лекари – специалисти, които работят в центъра и най-новата, съвременна, медицинска апаратура гарантират прецизната диагностика и ефективното лечение на пациентите.

  • ЕИК: 131447502
  • Размер на капитала: 420 000 (четиристотин и двадесет хиляди) лева, разпределен в 420 000 акции с  номинална стойност 1 лев всяка.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание – 419 000 броя акции или 99,76% от капитала на дружеството; чрез свързано лице – „Индустриален холдинг – Доверие” АД – 1 000 броя акции или 0,24% от капитала на дружеството.

WEB адрес