„Новоселска гъмза” АД

Дружеството е специализирано в производството на качествени червени, регионални трапезни и бели вина, гроздови, и плодови ракии. Капацитетът на производствените мощности за преработка на суровина в годишен обем е 20 000 т. грозде, а като готова продукция обемът е от 1 500 000 до 2 000 000 бутилки вино. Много от продуктите на „Новоселска гъмза” АД са отличени с награди на български и международни изложения.

  • ЕИК: 105022770
  • Размер на капитала: 4 139 990 (четири милиона сто тридесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет) лева.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Чрез свързани лица „Доверие  – капитал” АД 75,64% от капитала на „Новоселска гъмза” АД или 3 131 562 броя акции и „Хидроизомат” АД – 417 296 броя акции – 10,08%.

WEB адрес