„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

Дружеството извършва застраховане (доброволно здравно осигуряване), управлява набраните средства от застраховането и сключва съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането.

  • ЕИК: 121911566
  • Размер на капитала: 4 600 000 (четири милиона и шестстотин хиляди) лева, разпределен в 46 000 безналични поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание на 98,15% или 45 147 акции от капитала на дружеството.

WEB адрес