„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

Дружеството извършва застраховане (доброволно здравно осигуряване), управлява набраните средства от застраховането и сключва съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането.

  • ЕИК: 121911566
  • Размер на капитала: 6 000 000 (шест милиона) лева, разпределен в 60 000 безналични поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание – 58 887 акции или 98,15% от капитала на дружеството.

WEB адрес