„Ритон – П” АД

Дружеството произвежда шивашки изделия, които са предназначени за пазара в страната и чужбина.

  • ЕИК: 822106398

  • Размер на капитала: 294 182 (двеста деветдесет и четири хиляди сто осемдесет и два) лева, разпределени в 294 182 броя акции.

  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Притежание чрез свързани лица „Доверие  – капитал” АД 83,14% или  244 570 броя акции.

WEB адрес