„СТМ – Доверие” ЕООД

Службата оказва съдействие на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия в работния процес, оценка на професионалните рискове, наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите, обучение относно правилата за опазване на здравето и безопасността по време на работа, предлагане на мерки за намаляване и отстраняване на установения риск.

  • ЕИК: 175423691
  • Размер на капитала: 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 дяла на стойност от 10 лева всеки.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание на 100% от капитала на дружеството.

WEB адрес