„СТМ Доверие” ЕООД

Службата оказва съдействие на работодателите за създаване на здравословни условия и безопасност в работния процес, оценка на професионалните рискове, наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите, обучение относно правилата за опазване на здравето и безопасността по време на работа, предлагане на мерки за намаляване и отстраняване на установения риск.

  • ЕИК: 175423691
  • Размер на капитала: 5 000 (пет хиляди) лева.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Притежава пряко 100% от гласовете на общото събрание на акционерите или 500 дяла, с номинал 10 лв.

WEB адрес