„Хидроизомат” АД

Дружеството извършва проектиране и строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради. Предоставя качествени строителни и ремонтни услуги на жилища, офиси и магазини.

  • ЕИК: 121732517
  • Размер на капитала: 2 989 440 (два милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет) лева, разпределен в 2 989 440 броя акции с номинална стойност от 1 лев.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Притежание чрез свързани лица – „Индустриален холдинг – Доверие” АД – 2 789 536 броя акции или 93,31%, „Хомоген“ АД – 820 броя акции или 0,03% от капитала на дружеството.

WEB адрес