„Хидроизомат” АД

Дружеството извършва проектиране и строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради. Предоставя качествени строителни и ремонтни услуги на жилища, офиси и магазини.

  • ЕИК: 121732517
  • Размер на капитала: 2 989 440 (два милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет) лева.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Притежание чрез свързано лице „Индустриален холдинг – Доверие” АД на 93,31% или 2 789 536 броя акции.

WEB адрес