„Хомоген” АД

Дружеството осъществява търговия със стоки и услуги, посредническа, търговска и производствена дейност.

  • ЕИК: 121666978
  • Размер на капитала: 432 000 (четиристотин тридесет и две хиляди) лева, разпределени на 48 000 акции, всяка с номинал 9 лева.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание на 43 040 броя акции или 89,67% от гласовете в общото събрание на акционерите и чрез свързано лице „Индустриален холдинг – Доверие” АД 10,33% от гласовете в общото събрание на акционерите на „Хомоген” АД или 4 960 броя акции.