„Хомоген” АД

Дружеството осъществява търговия със стоки и услуги, посредническа, търговска и производствена дейност.

  • ЕИК: 121666978
  • Размер на капитала: 432 000 (четиристотин тридесет и две хиляди) лева, разпределен в 48 000 акции с номинална стойност от 9 лева всяка.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание – 43 040 броя акции или 89,67% от капитала на дружеството; чрез свързано лице – „Индустриален холдинг – Доверие” АД – 4 960 броя акции или 10,33% от капитала на дружеството.