Цели

Основната инвестиционна цел на „Доверие – обединен холдинг“ АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

В тази връзка усилията са насочени към:

  • Инвестиране и управление на рентабилни предприятия;
  • Иновации в производствените технологии;
  • Освобождаване на парични ресурси от „мъртви” активи и насочването им за придобиване на ново производствено оборудване;
  • Продажба на миноритарни пакети акции и концентриране на ресурсите при най-добри пазарни условия;
  • Диверсифициране на инвестициите в различни сектори на икономиката, с оглед устойчивост на икономическата база;
  • Провеждане на единна корпоративна политика по еднородни обекти – бюджетиране, производствени правила, сертифициране, финансова отчетност, вътрешен контрол, управление на човешките ресурси;
  • Спазване на стриктна дисциплина и бизнес етика.