„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Ежедневно работим за вашето доверие

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България и BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Република Молдова. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса.

Актуални новини

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

Решение на Управителния съвет за издаване на емисия конвертируеми облигации

Уведомяваме Ви, че на 24.11.2023 г. Управителният съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД прие решение за издаване на емисия конвертируеми облигации при условията на първично публично предлагане. Уведомление – решение за издаване на емисия конвертируеми облигации...

Вписване в Търговския регистър на промени в Устава на „Доверие – обединен холдинг“ АД

На основание чл. 100ш, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме за промяна в Устава на „Доверие – обединен холдинг“ АД, вписана в Търговския регистър под № 20231110161837 на 10.11.2023 г. Уведомление Актуален Устав на "Доверие - обединен холдинг" АД Извлечение от...

МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Десетте акции на 2023 г.

За четвърта поредна година „Доверие – обединен холдинг“ АД намери място в класацията на в-к „Капитал“ за най-добрите инвестиции на българския капиталов пазар за 2023 г. Шестата позиция на компанията се дължи на прогнозите на брокери и портфолио мениджъри за намаляване на геополитическия риск през следващите …

Десетте акции на 2022 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД заема третото място в класацията за най-перспективни инвестиции на Българската фондова борса за 2022 г. В традиционната годишна анкета на „Капитал“ анализаторите изтъкват добрите резултати…

БФБ
(DUH/5DOV) 2023-11-30
Валута BGN
Продава 8.46
Купува 8.4

За „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Вашето доверие е нашият стимул

Основната инвестиционна цел на „Доверие – обединен холдинг“ АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

В тази връзка усилията са насочени към:

  • Инвестиране и управление на рентабилни предприятия;
  • Иновации в производствените технологии;
  • Освобождаване на парични ресурси от „мъртви” активи и насочването им за придобиване на ново производствено оборудване;
  • Продажба на миноритарни пакети акции и концентриране на ресурсите при най-добри пазарни условия;

Виж повече

Дружества

„Доверие – брико” АД

„Хидроизомат” АД

„МБАЛ Доверие” АД

BC MOLDINDCONBANK S.A.

„Българско вино” ООД

„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

Заедно, с взаимно доверие, продължаваме напред

За инвеститори