„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД 

Ежедневно работим за вашето доверие

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса.

Дружества

„Доверие – брико” АД

„Хидроизомат” АД

„МБАЛ Доверие” АД

„Доверие – грижа” ЕАД

„Българско вино” ООД

„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

БФБ - София
(5DOV/DOVUHL) 2019-05-22
Номинална стойност 1
Валута BGN
Последна цена от предходна сесия (2019-05-21) 2.62
Най-висока котировка 2.74
Най-ниска котировка 2.72
Последна котировка 2.74
Промяна 4.58
Средно 2.732
Продава
Купува

За „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Вашето доверие е нашият стимул

Основната инвестиционна цел на ДОХ АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

В тази връзка усилията са насочени към:

  • Инвестиране и управление на рентабилни предприятия;
  • Иновации в производствените технологии;
  • Освобождаване на парични ресурси от „мъртви” активи и насочването им за придобиване на ново производствено оборудване;
  • Продажба на миноритарни пакети акции и концентриране на ресурсите при най-добри пазарни условия;

Виж повече

Актуални новини

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София,...

Уведомление от „Доверие – обединен холдинг” АД

На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 09.05.2019 г. от „Индустриален холдинг - Доверие” АД, ЕИК: 121683066  – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 3,919,352.80 (три милиона деветстотин...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София” АД и в X3News Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД, гр....

Заедно, с взаимно доверие, продължаваме напред

За акционери