„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД 

Ежедневно работим за вашето доверие

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса.

Дружества

„Доверие – брико” АД

„Хидроизомат” АД

„МБАЛ Доверие” АД

BC MOLDINDCONBANK S.A.

„Българско вино” ООД

„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

БФБ - София
(5DOV/DOVUHL) 2021-02-27
Валута BGN
Продава
Купува

За „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Вашето доверие е нашият стимул

Основната инвестиционна цел на ДОХ АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

В тази връзка усилията са насочени към:

  • Инвестиране и управление на рентабилни предприятия;
  • Иновации в производствените технологии;
  • Освобождаване на парични ресурси от „мъртви” активи и насочването им за придобиване на ново производствено оборудване;
  • Продажба на миноритарни пакети акции и концентриране на ресурсите при най-добри пазарни условия;

Виж повече

Актуални новини

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София,...

Предоставен депозит от дъщерно дружество

На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 25.02.2021г. от “ОЗОФ Доверие” ЗАД АД, ЕИК 121911566 – дъщерно дружество на “Доверие - обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 300 000 (триста хиляди) лева, срок 30.07.2021г, годишна...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Дарик холдинг“ АД за придобиване на 9 930 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 3.23 BGN.  Дата на сделката 21.12.2020 г. Място на сключване на сделката – БФБ...

Медийно представяне

Десетте акции на 2021 г.

Десетте акции на 2021 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД е новият лидер в предпочитанията на брокери и портфолио мениджъри за инвестиции на Българската фондова борса през следващата година. Издигането на холдинга в класацията…
повече информация

Заедно, с взаимно доверие, продължаваме напред

За акционери