„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Ежедневно работим за вашето доверие

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България и BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Република Молдова. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса.

Актуални новини

Уведомление от „Доверие – обединен холдинг“ АД по чл. 112д от ЗППЦК

На основание чл. 112д от ЗППЦК Ви уведомяваме, че към 30.09.2021 г. капиталът на „Доверие – обединен холдинг“ АД е, както следва: размер на капитала на дружеството – 21 499 855 (двадесет и един милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и пет)...

B.C. Moldindconbank S.A. с нов рекорден ръст в печалбата

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Август 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  продължава да постига силни резултати. Приходите от дейността нарастват с 20% на годишна база, като размера им достига 83,8 млн. лева....

БФБ - София
(DUH/5DOV) 2021-10-28
Валута BGN
Продава
Купува

За „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Вашето доверие е нашият стимул

Основната инвестиционна цел на „Доверие – обединен холдинг“ АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

В тази връзка усилията са насочени към:

  • Инвестиране и управление на рентабилни предприятия;
  • Иновации в производствените технологии;
  • Освобождаване на парични ресурси от „мъртви” активи и насочването им за придобиване на ново производствено оборудване;
  • Продажба на миноритарни пакети акции и концентриране на ресурсите при най-добри пазарни условия;

Виж повече

Дружества

„Доверие – брико” АД

„Хидроизомат” АД

„МБАЛ Доверие” АД

BC MOLDINDCONBANK S.A.

„Българско вино” ООД

„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

Заедно, с взаимно доверие, продължаваме напред

За инвеститори