„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Ежедневно работим за вашето доверие

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България и BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Република Молдова. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса.

Актуални новини

Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на „Доверие – инвест“ ЕАД

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на 12.11.2021 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Доверие – инвест“ ЕАД, извършено чрез издаване на нови 2 000 000 броя обикновени, поименни, налични акции, с...

B.C. Moldindconbank S.A. с близо 58% ръст на печалбата на годишна база

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че за третото тримесечие на 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира ръст  на нетната печалба от 57,7% спрямо година по-рано до 43,7 млн. лева. Приходите от дейността достигат 96,7 млн. лева, което е...

БФБ - София
(DUH/5DOV) 2021-11-26
Валута BGN
Продава
Купува

За „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Вашето доверие е нашият стимул

Основната инвестиционна цел на „Доверие – обединен холдинг“ АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

В тази връзка усилията са насочени към:

  • Инвестиране и управление на рентабилни предприятия;
  • Иновации в производствените технологии;
  • Освобождаване на парични ресурси от „мъртви” активи и насочването им за придобиване на ново производствено оборудване;
  • Продажба на миноритарни пакети акции и концентриране на ресурсите при най-добри пазарни условия;

Виж повече

Дружества

„Доверие – брико” АД

„Хидроизомат” АД

„МБАЛ Доверие” АД

BC MOLDINDCONBANK S.A.

„Българско вино” ООД

„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

Заедно, с взаимно доверие, продължаваме напред

За инвеститори