„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД 

Ежедневно работим за вашето доверие

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса.

Дружества

„Доверие – брико” АД

„Хидроизомат” АД

„МБАЛ Доверие” АД

„Доверие – грижа” ЕАД

„Българско вино” ООД

„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

БФБ - София
(5DOV/DOVUHL) 2019-12-05
Номинална стойност 1
Валута BGN
Последна цена от предходна сесия (2019-12-04) 3
Най-висока котировка 3.06
Най-ниска котировка 3
Последна котировка 3.06
Промяна 2
Средно 3.0284
Продава 3.06
Купува 3

За „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Вашето доверие е нашият стимул

Основната инвестиционна цел на ДОХ АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

В тази връзка усилията са насочени към:

  • Инвестиране и управление на рентабилни предприятия;
  • Иновации в производствените технологии;
  • Освобождаване на парични ресурси от „мъртви” активи и насочването им за придобиване на ново производствено оборудване;
  • Продажба на миноритарни пакети акции и концентриране на ресурсите при най-добри пазарни условия;

Виж повече

Актуални новини

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие обединен Холдинг“ АД както следва:Обобщена информация: придобиване на 550 броя акции от капитала на...

Одобрен нов Надзорен съвет на B.C. Moldindconbank S.A.

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на 29.11.2019 г. беше одобрен новият Надзорен съвет на B.C. Moldindconbank S.A. „Доверие – инвест“ ЕАД – дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг“ АД, притежава 77,63% от капитала на B.C. Moldindconbank...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие обединен Холдинг“ АД както следва:Обобщена информация: придобиване на 10 000 броя акции от капитала на...

Заедно, с взаимно доверие, продължаваме напред

За акционери