„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД 

Ежедневно работим за вашето доверие

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса.

Дружества

„Доверие – брико” АД

„Хидроизомат” АД

„МБАЛ Доверие” АД

BC MOLDINDCONBANK S.A.

„Българско вино” ООД

„ОЗОФ Доверие ЗАД” АД

БФБ - София
(5DOV/DOVUHL) 2021-01-20
Валута BGN
Продава 4.7
Купува 4.63

За „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Вашето доверие е нашият стимул

Основната инвестиционна цел на ДОХ АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

В тази връзка усилията са насочени към:

  • Инвестиране и управление на рентабилни предприятия;
  • Иновации в производствените технологии;
  • Освобождаване на парични ресурси от „мъртви” активи и насочването им за придобиване на ново производствено оборудване;
  • Продажба на миноритарни пакети акции и концентриране на ресурсите при най-добри пазарни условия;

Виж повече

Актуални новини

Проведено ИОСА на „Доверие – обединен холдинг“ АД

На 15.01.2021 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД, към което беше отбелязан значителен инвеститорски интерес. За пръв път в историята на холдинга на събранието беше представен над 50% от акционерния капитал. Беше...

Устойчив ръст за B.C. Moldindconbank S.A.

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Ноември 2020 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. продължава да следва устойчив ръст в резултати си въпреки световните икономически сътресения породени от COVID -19. Оперативната печалба на...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД както следва: Обобщена информация: придобиване на 250 броя акции от капитала на...

Заедно, с взаимно доверие, продължаваме напред

За акционери