BC Moldindconbank S.A.

BC Moldindconbank S.A. e втората по големина банка в Молдова с най-добре развитата банкова мрежа и висока репутация на международния финансов пазар. Част от наградите на банката са:

– Най-иновативната банка в Молдова („Глобален банков и финансов преглед“, Великобритания, 2016 г.)
– P2P Трансфер – най-добрият банков продукт на Молдова („Глобален банков и финансов преглед“, Великобритания, 2016 г.)
– Най-иновативната банка в Молдова („Global Finance“, САЩ, 2015, 2019 г.)
– Най-добрата банка в Молдова („Глобални финанси“, САЩ, 2006, 2014, 2015 г.)

  • ЕИК: 1002600028096
  • Размер на капитала: 496 779 400 MDL (четиристотин деветдесет и шест милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и четиристотин молдовски леи), разпределен в 4 967 794  броя акции с номинал всяка по 100 молдовски леи.
  • Дял на Доверие обединен холдинг АД: Чрез свързано лице – Доверие – инвест ЕАД – притежава 78,21% от капитала на MICB или 3 885 536 броя акции.

WEB адрес