Проспект за публично предлагане на акции от 30 юни 2021 г.

Проспект за публично предлагане на 2 763 901 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас акции от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, одобрен с Решение № 487 – Е от 13.07.2021 г. на Комисията за финансов надзор:

 

Запис на онлайн презентацията от 22 юли 2021 г., организирана от „Доверие – обединен Холдинг“ АД и „София Интернешънъл Секюритиз“ АД във връзка с увеличението на капитала, можете да намерите тук.