Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации от 5 януари 2024 г.

Проспект за публично предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД,  одобрен с Решение № 46-Е/25.01.2024 г. на Комисията за финансов надзор:

Дата на публикуване на Проспекта 02.02.2024
Дата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на Интернет страниците на „Доверие – обединен холдинг” АД и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД 02.02.2024
Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, които са акционери към 09.02.2024
Начална дата за: прехвърляне на права; търговия с права на БФБ; записване на конвертируеми облигации 16.02.2024
Крайна дата за търговия с права на БФБ 29.02.2024
Крайна дата за прехвърляне на права съгласно чл. 112б, ал. 4  от ЗППЦК 05.03.2024
Служебен аукцион на БФБ за продажба на неупражнените права 07.03.2024
Крайна дата за записване на конвертируеми облигации 26.03.2024
Регистриране на облигациите по сметки на инвеститорите в Централен депозитар очакван срок 02.04.2024