Новини

Уведомление по чл.3, т.25 и чл.19 на Регламент 596/2014

Постъпило Уведомление по чл.3, т.25 и чл.19 на Регламент 596/2014 за продажба на 13 200 броя акции от капитала на "Доверие Обединен Холдинг" АД. Място на сключване на сделките – "БФБ София"...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/06/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Информационна агенция за разкриване на информация

Съгласно изискванията на чл. 43а от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация и във връзка с чл. 100т, ал.3 от ЗППЦК, Ви информираме, че "ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД...

Междинен финансов отчет към 30.06.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/06/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Вливане на „Расафи“ ЕООД

На 31/05/2016 г в Агенцията по вписванията е регистрирано вливане на "Расафи" ЕООД, гр. София, ЕИК 130531196 в "Индустриален Холдинг Доверие" АД, гр. София, ЕИК 121683066. Двете дружества са дъщерни на "Доверие Обединен холдинг" АД. Преди вливането "Расафи" ЕООД е...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/03/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News своя Годишен консолидиран финансов отчет към 31/12/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр....

Междинен финансов отчет към 31.03.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/03/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/12/2015 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Продажба на Медика АД

"Доверие Капитал" АД, ЕИК 130362127 – дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг" АД, продаде изцяло притежаваните от него акции от капитала на "Медика" АД - 2 980 849 броя представляващи...