Новини

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София” АД и в X3News Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД, гр....

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31.03.2019 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София, район Изгрев,...

На 22.03.2019 г. приключи сетълментът на сделката за придобиването на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A.

На 22.03.2019 г. приключи сетълмeнтът на сделката, сключена от дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, с предмет придобиването на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A. – банка,...

Сключен договор за покупко-продажбата на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A.

На 18.03.2019 г., дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, спечели на публичния търг, проведен на регулирания пазар на Молдовската фондова борса, с предмет продажбата на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от...

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София” АД и в X3News Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, гр.София, район...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Телекомплект“ АД за придобиване на 50 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 2.6800 BGN. Дата на сделката 05.03.2019 г. Място на сключване на сделката – „БФБ -...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Телсо“ АД. Обобщена информация: придобиване на 38 003 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 2.6900 BGN. Дата на сделката 28.02.2019 г. Място на сключване на...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ-София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, гр. София,...

Покупка на акции от капитала на „Доверие – капитал” АД

Уведомяваме Ви, че на 19.02.2019 г. „Доверие – обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489, придоби 1 800 броя акции от капитала на „Доверие - капитал” АД, ЕИК 130362127, представляващи 22.50% от капитала на дружеството. След придобиването участието на група „Доверие” в...

Предоставен депозит от дъщерно дружество

На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 15.02.2019 г. от „Доверие - капитал” АД, ЕИК: 130362127 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева,...

Предварителен договор за покупка на 63.8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A.

Дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, сключи предварителен договор за покупка на 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A. – банка, регистрирана и действаща в Република Молдова с Правителството на...

Вписано намаление на капитала на „Ритон – П“ АД

На основание чл. 114а., ал. 7 във връзка с чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 08.02.2019 г. е вписано намалението на капитала на „Ритон - П“ АД, ЕИК 822106398 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под №...

СЪБИТИЯ