Новини

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

Уведомление от Болеслав Павлов по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Болеслав Павлов по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за разпореждане с права за емисия конвертируеми облигации....

Уведомление от Венцислав Стоев по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Венцислав Стоев по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за записване на конвертируеми облигации....

Уведомление от „Телекомплект“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от "Телекомплект" АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за записване на конвертируеми облигации....

Уведомление от „Телсо“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от "Телсо" АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за записване на конвертируеми облигации....

Уведомление от „Дарик холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от "Дарик холдинг" АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....

Уведомление от Христо Христов по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Христо Христов по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....

Уведомление от „Телекомплект“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от "Телекомплект" АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....

Уведомление от Венцислав Стоев по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Венцислав Стоев по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....

Уведомление от „Телсо“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от "Телсо" АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....

Уведомление от Болеслав Павлов по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Болеслав Павлов по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....

Дневен ред на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

Уведомяваме Ви, че на 12.02.2024 г. „Доверие – инвест” ЕАД получи официално материалите за извънредното общо събрание на акционерите на BC „Moldindconbank” S.A., насрочено за 22.02.2024 г. В материалите по точка единствена от дневния ред „Разпределение на годишната...

Одобрен график на предлагането на емисия конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви, че съгласно писмо с изх. № 173/12.02.2024 г. от „Българска фондова борса“ АД, на основание чл. 34, ал. 3 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Част III „Правила за допускане до търговия“ от Правилника за дейността на „Българска фондова борса“ АД, с нареждане...

Уведомление за публикуван проспект на „Доверие – обединен холдинг“ АД

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че проспектът за публично предлагане на емисия конвертируеми необезпечени облигации на дружеството от 05.01.2024 г., одобрен с Решение № 46-Е/25.01.2024 г. на Комисията за финансов надзор, е публикуван на уебсайтовете на...